Usluga vođenja portfelja
Zaštićena glavnica
Prinosi fondova 7.6.2023 Više
Naziv fondaCijenaDnevna
promjena
1 mj.2023.PGP 3 g.Graf
Eurizon HR Start fond18,6805 EUR0,00% 0,11% 0,43%-0,63%
Eurizon HR Start fond* 140,7482 HRK - - - -
Eurizon HR D-Start fond140,6722 USD-0,07% -0,17% 1,61%0,18%
Eurizon HR Short Term Bond fond13,5715 EUR0,01% 0,07% 0,26%-0,80%
Eurizon HR Short Term Bond fond* 102,2545 HRK - - - -
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond97,9406 EUR-0,04% 0,16% 1,02%-0,53%
Eurizon HR Bond fond123,9179 EUR-0,17% -0,08% 0,89%-3,54%
Eurizon HR Conservative 10 fond110,0071 EUR-0,08% -0,04% 0,96%-2,68%
Eurizon HR International Multi Asset fond93,8350 EUR-0,16% -0,41% 1,55%-1,30%
Eurizon HR Flexible 30 fond104,4402 EUR-0,37% -1,06% 2,80%-0,82%
Eurizon HR Moderate 30 fond92,1094 EUR0,02% 0,22% 1,80%-
Eurizon HR Dollar Progressive fond95,5253 USD-0,04% 1,13% 4,63%-
Eurizon HR Global fond18,1126 EUR-0,23% 2,51% 4,94%2,24%
Eurizon HR Equity fond16,0036 EUR0,38% 1,89% 12,76%11,15%
Eurizon HR Equity World fond100,0400 EUR-0,20% 4,69% 8,45%-
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje i otkup udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
*Društvo dvojno iskazuje iznose u ovome dokumentu sukladno čl. 44 st. 1. u vezi s člankom 43. st. 1. i čl. 47. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022, 88/2022). Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 sukladno relevantnoj Uredbi Vijeća EU-a, a prikazuje se sukladno čl. 44. st. 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022, 88/2022).
Nazad
Naziv fondaCijenaDnevna
promjena
1 mj.2023.PGP 3 g.Graf
Eurizon HR Active Defensive fond98,0711 EUR-0,15% 0,03% 2,34%-
Eurizon HR Target 202797,4770 EUR-0,25% -0,17% 1,66%-
Eurizon HR Active Defensive 2 fond95,6855 EUR-0,23% -0,06% 2,37%-
Eurizon HR Target 2027 II fond99,9594 EUR-0,20% -0,04% 1,62%-
Eurizon HR Target 2027 III fond102,2220 EUR-0,22% 0,01% 1,27%-
Eurizon HR Dollar Bond fond 3102,3255 USD-0,09% -1,09% 1,25%-
Eurizon HR Target 2025 fond99,3516 EUR-0,18% -0,37% 0,87%-
Eurizon HR Target 2025 II fond100,4464 EUR-0,19% -0,44% 0,48%-
Eurizon HR Target 2025 III fond100,2219 EUR-0,12% -0,29% --
Eurizon HR Target 2025 IV fond99,8653 EUR-0,12% - --
U trenutku zadavanja zahtjeva za izdavanje i otkup udjela, cijena udjela po kojoj će se zahtjevi obraditi nije poznata.
*Društvo dvojno iskazuje iznose u ovome dokumentu sukladno čl. 44 st. 1. u vezi s člankom 43. st. 1. i čl. 47. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022, 88/2022). Fiksni tečaj konverzije iznosi 7,53450 sukladno relevantnoj Uredbi Vijeća EU-a, a prikazuje se sukladno čl. 44. st. 3. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022, 88/2022).
Nazad
Fond:
Datum od:
Datum do:
Iznos ulaganja:
  Želim kupiti udjele
Podaci u ovom izračunu informativnog su karaktera, jer se temelje na povijesnim cijenama udjela i ne predstavljaju projekciju mogućeg prinosa u budućnosti. Eurizon Asset Management Croatia ne snosi odgovornost za njihovu točnost i pravovaljanost, te ne predstavljaju nikakvu obvezu isplate za Eurizon Asset Management Croatia.
Informacije za ulagatelje sukladno UREDBI (EU) 2019/2088 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27.studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga i UREDBI (EU) 2020/852 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088
 
1. Regulatorni okvir
Europski parlament i Vijeće Europske unije donijeli su 27. studenog 2019. godine UREDBU (EU) 2019/2088 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27.studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (dalje u tekstu: Uredba). S izuzetkom odabranih odredbi, Uredba se primjenjuje od 10. ožujka 2021. Svrha Uredbe je podržati ciljeve održivog razvoja povećanjem transparentnosti prema krajnjim ulagateljima. Uredba propisuje obvezu za sudionike financijskog tržišta, između ostaloga, objaviti informacije o svojim politikama u vezi s uključivanjem rizika održivosti u svoj proces odlučivanja o ulaganjima te uzimaju li u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti[1]. UREDBA (EU) 2020/852 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088 (dalje u tekstu: Uredba II) propisuje, između ostaloga, transparentnost drugih financijskih proizvoda u predugovornim objavama i periodičnim izvješćima, odnosno izjavu „Kod ulaganja na kojima se temelji ovaj financijski proizvod ne uzimaju se u obzir kriteriji EU-a za okolišno održive gospodarske djelatnosti.”
U skladu s navedenom regulatornom obvezom, Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) Vam pruža tražene informacije, i to na sljedeće načine:
 
putem ovog dokumenta te putem Sažetka Politike održivosti Društva, koji su objavljeni na mrežnoj stranici Društva;
putem Izjave o glavnim štetnim učincima na održivost društva EURIZON CAPITAL SGR S.p.A. i njegovih supsidijara (PAI Izjava); 
u prospektima otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom (UCITS) kojima Društvo upravlja (dalje u tekstu: UCITS fondovi) te u Općim uvjetima i Informativnom prospektu, za uslugu upravljanja portfeljem.[2]
 
2. Uključivanje rizika održivosti u proces odlučivanja Društva o ulaganjima
Rizici koji su povezani s ulaganjem u UCITS fondove i portfelje kojima Društvo upravlja uključuju i rizike održivosti, tj. okolišne, socijalne ili upravljačke događaje ili uvjete koji bi, ako do njih dođe, mogli uzrokovati negativan bitan učinak na vrijednost ulaganja (dalje u tekstu: rizici održivosti). Društvo uključuje rizike održivosti u svoje odluke o ulaganju koje donosi u ime UCITS fondova i portfelja kojima upravlja, tako što provjerava popise izdavatelja ili financijskih instrumenata, u odnosu na koje su ulaganja UCITS fondova i portfelja zabranjena, ograničena ili na drugi način uvjetovana. 
 
U skladu s obvezama određenima Uredbom, Društvo je utvrdilo posebne metodologije odabira i praćenja financijskih instrumenata usmjerenih na uključivanje rizika održivosti u proces odlučivanja o ulaganjima imovine pod upravljanjem.
 
U nastavku je prikazan opis kontrola koje je usvojilo Društvo:
  • SRI[3]isključenje/ograničenje: izdavatelji koji su isključeni iz spektra izdavatelja i financijskih instrumenata u koje će Društvo potencijalno ulagati imovinu pod upravljanjem (eng. Investment universe). Izdavatelji koji djeluju u sektorima koji se ne smatraju društveno odgovornima, definiraju se kao one tvrtke koje karakterizira evidentno izravno sudjelovanje u proizvodnji nekonvencionalnog oružja (protupješačke mine; kasetne bombe; nuklearno oružje; osiromašeni uran; biološko oružje; kemijsko oružje; nevidljivo usitnjeno oružje; zasljepljujući laseri; zapaljivo oružje; bijeli fosfor) ili u sektoru termalnog ugljena; 
  • ESG[4]isključenje/ograničenje: izdavatelji koji su isključeni iz spektra izdavatelja i financijskih instrumenata u koje će Društvo potencijalno ulagati imovinu pod upravljanjem. „Kritični izdavatelji" definiraju se kao tvrtke s velikom izloženošću okolišnim, socijalnim i upravljačkim rizicima, tj. tvrtke s nižom razinom ESG ocjene održivosti, u odnosu na dioničke instrumente i instrumente s fiksnim prinosom istih izdavatelja. 
Proces je uspostavljen Politikom uključivanja rizika održivosti u investicijski proces Društva:
 

Na razini matičnog društva
Eurizon Capital SGR
 
Identifikacija izdavatelja, odnosno financijskih instrumenata s povećanom ili neprihvatljivom izloženošću rizicima održivosti
Komunikacija identificiranih izdavatelja ili financijskih instrumenata u obliku popisa unutar Grupe
Na razini Društva Praćenje ulaganja pomoću gornjih popisa i na temelju pravila koja su s njima povezana[5]

Na razini matičnog društva
Eurizon Capital SGR
  Identifikacija izdavatelja, odnosno financijskih instrumenata s povećanom ili neprihvatljivom izloženošću rizicima održivosti
Komunikacija identificiranih izdavatelja ili financijskih instrumenata u obliku popisa unutar Grupe
Na razini Društva Praćenje ulaganja pomoću gornjih popisa i na temelju pravila koja su s njima povezana[5]
 
 
U tom kontekstu, Društvo je postavilo specifične procese donošenja odluka i „Operativne limite”, koji su sastavni dio Pravilnika investicijskog procesa Društva, a čiji je cilj ograničiti rizike, uključujući reputacijske, imovine pod upravljanjem povezane s ESG i SRI pitanjima, čija se usklađenost nadzire od strane Jedinice (odjela) za upravljanje rizicima Društva.
 
Politika primitaka i poticaja Društva uzima u obzir rizike održivosti sukladno članku 5. Uredbe, dakle u skladu je s uključivanjem rizika održivosti, jer predviđa postavljanje ključnih pokazatelja uspješnosti (eng. Key Performance Indicator - KPI) usmjerenih i na ovu vrstu rizika. Konkretno, godišnji sustavi poticaja predviđaju pripisivanje preuzimateljima rizika Grupe, preuzimateljima rizika Društva i srednjem menadžmentu koji ne pripadaju lancu menadžera, određeni cilj, među onima strateškog djelovanja, povezan s inicijativama Društva koje uzimaju u obzir čimbenike okoliša, društva i upravljanja (engl. „Environmental, Social and Governance factor" - ESG).
 
 
3. Uzimanje u obzir glavnih štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti
Uprava Društva je dana 30. lipnja 2022. godine usvojila Izjavu o glavnim štetnim učincima na održivost društva EURIZON CAPITAL SGR S.p.A. i njegovih supsidijara V.1.1., čiji tekst je dostupan u nastavku: Izjava
 
[1] Članci 3 do 7 Uredbe.
[2] Prospekti fondova i Opći uvjeti te Informativni prospekt usluge upravljanja portfeljem dostupni su na mreženoj stranici Društva, dok je Indikativna ponuda prilagođenih (engl. Tailor-made) Individualnih strategija usluge upravljanja portfeljem dostupna prilikom individualnog ugovaranja usluge.
[3] Eng. kratica za Socially Responsible Investing, odnosno Društveno odgovorno ulaganje.
[4] Eng. kratica za Environmental, Social and Governance, odnosno okolišne, socijalne i upravljačke čimbenike. ESG čimbenici su pokazatelji učinka izdavatelja u odnosu na ekonomsko održive aktivnosti sudionika na financijskim tržištima, financijskog savjetnika, odnosno financijskog proizvoda ili korporativne obveznice izdavatelja na zaštitu okoliša („E“), socijalne komponente („S“) i samo upravljanje društvom („G“), koje osviješteni ulagatelji analiziraju pri donošenju odluke o potencijalnom ulaganju.
[5] Praćenje se provodi uz sistemsku podršku u IT aplikacijama Društva.


Vijesti iz Eurizona
07.06.2023.
Novi UCITS fond - Eurizon HR Target 2026
Obavještavamo vas da je dana 7. lipnja 2023.g. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) odobrila osnivanje i upravljanje novim UCITS fondom - Eurizon HR Target 2026. 
... Pročitajte više
26.05.2023.
Promjena postojeće akcije umanjenja naknade za upravljanje
Odlukom Uprave društva Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) mijenja postojeće akcije umanjenja naknade za upravljanje za sljedeće fondove: 
... Pročitajte više
05.05.2023.
Promjena postojeće akcije umanjenja naknade za upravljanje
Odlukom Uprave društva Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) mijenja postojeće akcije umanjenja naknade za upravljanje za sljedeće fondove: 
... Pročitajte više
Komentar tržišta - travanj 2023.
Informirajte se o događajima na tržištima kapitala i novca u proteklom mjesecu, te njihovom utjecaju na fondove pod upravljanjem Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.. Pročitajte više