Pritužbe

Način podnošenja pritužbe

Pritužbe se mogu podnijeti pisanim putem i to putem redovne pošte na adresi sjedišta Društva, putem elektroničke pošte te usmeno na zapisnik na adresi sjedišta Društva na dolje navedene kontakte:
 
 Adresa sjedišta Društva:  Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb s naznakom
 n/r Funkcije obrade pritužbi
 Elektronska pošta: prituzbe@eurizonam.hr


Sadržaj pritužbe
 
Pritužba bi trebala sadržavati:
  • ime i prezime te adresu podnositelja koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno, naziv tvrtke, sjedište te ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba,
  • razloge pritužbe ili reklamacije i zahtjeve podnositelja,
  • dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe kada ih je moguće priložiti,
  • datum podnošenja pritužbe i potpis podnositelja pritužbe odnosno osobe koja ga zastupa.

Postupak rješavanja pritužbi

Društvo će istražiti sve relevantne informacije vezane uz pritužbu te komunicirati s podnositeljem pritužbe na jednostavan i razumljiv način putem odabranog načina, odgovoriti na pritužbe bez nepotrebnog odgađanja i unutar roka od 8 (osam) dana istim kanalom kojim je pritužba i zaprimljena osim ukoliko podnositelj pritužbe izričito ne zatraži drugačiji način odgovora. Iznimno, kada se odgovor ne može dati unutar navedenog roka, Društvo će obavijestiti podnositelja pritužbe o razlozima kašnjenja i naznačiti kada će biti odgovoreno na pritužbu.

Alternativno rješavanje sporova

Bez utjecaja na mogućnost rješavanja sporova pred sudom, sporovi između Društva i ulagatelja mogu se rješavati i putem arbitraže. Svi sporovi koji proizlaze iz ugovora o ulaganju, i u vezi s njim, uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede ili prestanka, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu rješavaju se konačno u skladu s važećim Pravilnikom o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačkim pravilima). (a) broj arbitara je tri, (b) mjerodavno pravo je pravo Republike Hrvatske, (c) jezik arbitražnog postupka je hrvatski i/ili engleski, (d) mjesto arbitraže je Zagreb, (e) ovlaštenik za imenovanje je Hrvatska gospodarska komora.