Eurizon HR Cash

Naziv Fonda:
Eurizon HR Cash, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Valuta denominacije Fonda:
Fond je denominiran u EUR.

Ulagatelji u Fond:
Ulagatelji mogu biti svi domaći i strani institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama Zakona i propisima donesenim na temelju Zakona, a kojima je Fond namijenjen odnosno Ciljanim ulagateljima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga.
Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima koji žele ulagati u eurima na domaćem i međunarodnom tržištu novca, a spremni su prihvatiti nisku razinu rizičnosti Fonda i razdoblje ulaganja od najmanje jedne (1) godine. 

Ciljani ulagatelji:
Fond je prikladan za ulagatelje: 
 • s osnovnim predznanjem o tržištu kapitala, investicijskim fondovima i instrumentima tržišta novca te njihovim karakteristikama 
 • s niskom sposobnosti podnošenja rizika 
 • koji mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uloženog i ne očekuju jamstva ili zaštitu ulaganja 
 • koji imaju za cilj ostvarivanje prihoda i povećanje vrijednosti svojeg ulaganja u skladu s Investicijskim ciljem te su spremni svoja sredstva uložiti na rok od najmanje 1 (jedne) godine
Investicijski cilj Fonda:
Eurizon HR Cash se klasificira kao standardni novčani fond s promjenjivom neto vrijednošću imovine.
Investicijski cilj Fonda je nastojanje očuvanja vrijednosti ulaganja i ostvarivanja prinosa u skladu s prinosom na tržištu novca u euru (EUR). 
Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

Upravljanje Fondom:
Aktivno upravljanje bez pozivanja na referentnu vrijednost.

Ulazne i izlazne naknade nema.

Minimalna početna vrijednost uloga:
 • 100,00 EUR
 • iznimno, ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu, minimalna početna vrijednost uloga jest 25,00 EUR

Fond ima 3 klase koje se određuju preko jednokratnoj uplati: 
 • Klasa A - jednokratna uplata do 300.000,00 EUR
 • Klasa B - jednokratna uplata od 300.000,01 EUR do 1.000.000,00 EUR
 • Klasa C - jednokratna uplata od 1.000.000,01 EUR
   
Naknada za upravljanje: 

Naknada Depozitaru:
 • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 0,05% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza