Eurizon HR Moderate 30 fond

Naziv Fonda:
Eurizon HR Moderate 30 fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Valuta denominacije Fonda:
Fond je denominiran u EUR.

Ulagatelji u Fond:

Ulagatelji mogu biti svi domaći i strani institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama Zakona i propisima donesenim na temelju Zakona, a kojima je Fond namijenjen odnosno Ciljanim ulagateljima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga.
Fond je namijenjen ulagateljima koji žele ulagati na obvezničkim tržištima u Hrvatskoj i svijetu te dioničkim tržištima u svijetu, a spremni su prihvatiti umjerenu razinu rizičnosti Fonda.
Preporučeni rok ulaganja je četiri godine.

Ciljani ulagatelji:
Fond je prikladan za ulagatelje: 
• s osnovnim predznanjem o tržištu kapitala, investicijskim fondovima, obveznicama i dionicama te njihovim karakteristikama
• s umjerenom sposobnosti podnošenja rizika
• koji mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uloženog i ne očekuju jamstva ili zaštitu ulaganja
• koji imaju za cilj ostvarivanje porasta vrijednosti imovine u skladu s Investicijskim ciljem te su spremni svoja sredstva uložiti na rok od četiri godine

Investicijski cilj Fonda:
Fond se klasificira kao ostali.
Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine u srednjem ili dugom roku, ulažući pretežito u obvezničke financijske instrumente, te u dioničke financijske instrumente do najviše 30% imovine. Portfelj fonda će u normalnim tržišnim uvjetima biti geografski diverzificiran prema domaćem obvezničkom i međunarodnom obvezničkom i dioničkom tržištu, a koristi strategije ulaganja čiji učinci najčešće nisu međusobno povezani (tzv. nekorelirane strategije).
Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

Upravljanje Fondom:
Aktivno upravljanje bez pozivanja na referentnu vrijednost.

Ulazna i izlazna naknada:
Ulazne naknade nema.
Izlazna naknada se naplaćuje ovisno o razdoblju ulaganja u Fond, i to:

  • za ulaganje do 6 mjeseci izlazna naknada iznosi 0,50% sredstava koja se povlače iz Fonda
  • nakon 6 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje

Minimalna vrijednost ulaganja:

  • 100,00 EUR
  • iznimno, ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu, minimalna početna vrijednost uloga jest 25,00 EUR

Naknada za upravljanje:

  • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 1,30% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza
Naknada Depozitaru:
  • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 0,14% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza