Eurizon HR Dollar Progressive fond

Naziv Fonda:
Eurizon HR Dollar Progressive fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Valuta denominacije Fonda:
Fond je denominiran u USD.


Ulagatelji u Fond:
Ulagatelji mogu biti svi domaći i strani  institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama Zakona i propisima donesenim na temelju Zakona, a kojima je Fond namijenjen odnosno Ciljanim ulagateljima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga.
Fond je namijenjen ulagateljima koji žele ulagati u američkim dolarima na obvezničkom tržištu i tržištu novca u Republici Hrvatskoj i inozemstvu te inozemnim dioničkim tržištima, a spremni su prihvatiti umjerenu razinu rizičnosti Fonda. Preporučeni rok ulaganja je četiri godine.

Ciljani ulagatelji:
Fond je prikladan za ulagatelje: 

 • s osnovnim predznanjem o tržištu kapitala, investicijskim fondovima, obveznicama i dionicama te njihovim karakteristikama 
 • s umjerenom sposobnosti podnošenja rizika
 • koji mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uloženog i ne očekuju jamstva ili zaštitu ulaganja 
 • koji imaju za cilj ostvarivanje porasta vrijednosti imovine u skladu s Investicijskim ciljem te su spremni svoja sredstva uložiti na rok od četiri godine

Investicijski cilj Fonda: Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine u srednjem ili dugom roku, kroz postupno povećanje izloženosti prema inozemnom dioničkom tržištu tijekom prve dvije godine od pokretanja Fonda, do ciljanih 30% neto imovine Fonda, uz istovremeno smanjivanje izloženosti prema domaćem i inozemnom obvezničkom tržištu i tržištu novca, kojima je Fond u početku dominantno izložen, a nakon dvije godine će se izloženost prema inozemnom dioničkom tržištu kretati u rasponu 15% - 45%.

Upravljanje Fondom: 
Aktivno upravljanje bez pozivanja na referentnu vrijednost.

Minimalna vrijednost ulaganja:
 • 100,00 USD
 • iznimno, ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu, minimalna početna vrijednost uloga jest 25,00 USD
Ulazne naknade nema.
Izlazna naknada:
 • za ulaganje do 6 mjeseci izlazna naknada iznosi 0,5% sredstava koja se povlače iz Fonda
 • nakon 6 mjeseci ulaganja izlazna naknada se ne naplaćuje
Naknada za upravljanje:
 • do 31.12.2021. 0,80%
 • od 1.1.2022. do 31.12.2022. 0,90%
 • od 1.1.2023. 1,20%
Naknada Depozitaru:
 • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 0,15% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza
 • trenutno važeća: 0,12%