Eurizon HR Conservative 10 fond

Naziv Fonda:
Eurizon HR Conservative 10 fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom 

Valuta denominacije Fonda:
Fond je denominiran u EUR.

Ulagatelji u Fond:
Ulagatelji mogu biti svi domaći i strani  institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama Zakona i propisima donesenim na temelju Zakona, a kojima je Fond namijenjen, odnosno Ciljanim ulagateljima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga.
Fond je namijenjen ulagateljima koji žele ulagati na obvezničkom tržištu u RH i njemačkom dioničkom tržištu, a spremni su prihvatiti konzervativnu razinu rizičnosti Fonda. Preporučeni rok ulaganja je četiri godine.

Ciljani ulagatelji:
Fond je prikladan za ulagatelje: 
• s osnovnim predznanjem o tržištu kapitala, investicijskim fondovima, obveznicama i dionicama te njihovim karakteristikama
• s niskom do umjerenom sposobnosti podnošenja rizika
• koji mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uloženog i ne očekuju jamstva ili zaštitu ulaganja
• koji imaju za cilj sigurno plasirati prikupljena sredstva u skladu s Investicijskim ciljem te su spremni svoja sredstva uložiti na rok od četiri godine

Investicijski cilj Fonda:
Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će nadmašiti kamatu na eurske depozite građana s dospijećem od 12 mjeseci, a koji su dostupni na bankarskom tržištu u Republici Hrvatskoj.
Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Upravljanje Fondom:
Aktivno upravljanje bez pozivanja na referentnu vrijednost.

Ulazna i izlazna naknada:
Ulazna naknada iznosi maksimalno 1,00%. AKCIJA UKINUTE ULAZNE NAKNADE
Izlazna naknada se naplaćuje ovisno o razdoblju ulaganja u Fond, i to:
  • za ulaganje do 6 mjeseci izlazna naknada iznosi 0,50% sredstava koja se povlače iz Fonda
  • nakon 6 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje
Izlazna naknada ne naplaćuje se kada Imatelj iz Fonda povlači iznos jednak ili veći od 39.000,00 EUR

Minimalna vrijednost ulaganja:
  • 100,00 EUR
  • iznimno, ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu, minimalna početna vrijednost uloga jest 25,00 EUR
Naknada za upravljanje:
  • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 1,10% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza
Naknada Depozitaru:
  • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 0,15% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza
  • trenutno važeća: 0,12% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza