Usluga vođenja portfelja

Upravljanje portfeljem je investicijska usluga pri kojoj portfolio manager diverzificiranim ulaganjem na novčanom tržištu i tržištu kapitala upravlja imovinom klijenta, portfeljem. Usluga upravljanja portfeljem predviđena je za ulaganje viška financijske imovine.
Investicijski ciljevi, znanje, financijska situacija te prihvatljiva stopa rizika zajedno s očekivanim prinosom određuju strategiju ulaganja.
Strategije ulaganja kreću se od zahtjeva za očuvanje realne vrijednosti imovine, preko umjerene strategije uz umjereni rizik, pa sve do agresivne strategije s očekivanim značajnim povećanjem imovine. Veća očekivana stopa prinosa portfelja podrazumijeva prihvaćanje više stope razine rizika.

Ovisno o stupnju volatilnosti, a po procjeni primjerenosti, Eurizon Asset Management Croatia nudi sljedeće strategije ulaganja:
 • Konzervativnu strategiju (najmanji rizik)
 • Umjerenu strategiju
 • Agresivnu strategiju (najveći rizik)
Svaka strategija nudi jedan ili više modela upravljanja.          

Ukoliko nijedna od gore navedenih strategija ne odgovara preferencijama klijenta, moguće je ugovoriti Individualnu strategiju, kreiranu sukladno osobnim ulagačkim preferencijama klijenta. Za ugovaranje Individualne strategije potrebno je kontaktirati Eurizon Asset Management Croatia.

Osnovne smjernice ulaganja modela - Mondo:                                           
 • Preraspodjela imovine u ovisnosti o tržišnim kretanjima
 • Široka diverzifikacija ulaganja i visoka razina likvidnosti – umjesto direktnog ulaganja u dionice ili obveznice, imovina se ulaže u investicijske fondove
 • Izbjegavanje direktnog ulaganja u dionice i obveznice (tzv. stock picking nosi veći rizik gubitka kroz veću volatilnost i povećanje ukupnih troškova zbog brokerskih i skrbničkih naknada)
 • Izloženost različitim klasama imovine na domaćem i međunarodnom tržištu (novčano, obvezničko i dioničko tržište)
 • Ciljana razina rizičnosti pojedine strategije postiže se odgovarajućom strukturom portfelja, tj. prilagođavanjem omjera izloženosti određenim klasama imovine
 • Rizičnije strategije tako imaju veću izloženost novčanom i obvezničkom tržištu

Osnovne smjernice ulaganja modela - Private:
 • Izloženost dvjema klasama imovine (domaće obvezničko i međunarodno dioničko tržište)
 • Koncentrirano ulaganje u državni dug RH direktnom kupnjom jedne ili dvije obveznice ovisno o veličini portfelja
 • Ulaganje u dionička tržišta razvijenih zemalja (EU i US) kupnjom ETF-ova čime se postiže diverzifikacija ulaganja

U procesu ugovaranja usluge Eurizon Asset Management Croatia obvezan je provesti procjenu primjerenosti određene strategije ulaganja. Procjena primjerenosti provodi se u svrhu osiguranja adekvatnosti ponuđene usluge klijentu. U slučaju da Eurizon Asset Management Croatia ne prikupi podatke potrebne za procjenu primjerenosti, ili temeljem procjene primjerenosti ustanovi da usluga nije primjerena klijentu, ne smije klijentu pružiti predmetnu uslugu.

Valuta denominacije svih strategija jest EUR, dok minimalni iznos ulaganja ovisi o strategiji i modelu. 
Eurizon Asset Management Croatia će, na teret imovine portfelja, obračunati i naplatiti naknadu za upravljanje, izlaznu naknadu, naknadu za uspješnost, kao i druge troškove vezane uz pružanje usluge upravljanja portfeljem.

Prije ugovaranje usluge upravljanja portfeljem klijent se treba informirati i upoznati s odredbama Općih uvjeta Ugovora o opravljanju portfeljem i Informativnog prospekta.