Eurizon HR International Multi Asset fond

Naziv Fonda:
Eurizon HR International Multi Asset fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Valuta denominacije Fonda:
Fond je denominiran u EUR.

Ulagatelji u Fond:
Ulagatelji mogu biti svi domaći i strani institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama Zakona i propisima donesenim na temelju Zakona, a kojima je Fond namijenjen odnosno Ciljanim ulagateljima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga.
Fond je namijenjen ulagateljima koji žele postići inozemnu diverzifikaciju imovine kroz UCITS fondove različitih strategija ulaganja, a spremni su prihvatiti umjerenu razinu rizičnosti Fonda. U smislu investicijskog obzora, Preporučeni rok ulaganja je četiri godine.

Ciljani ulagatelji:
Fond je prikladan za ulagatelje: 
• s osnovnim predznanjem o tržištu kapitala, investicijskim fondovima, obveznicama i dionicama te njihovim karakteristikama
• s umjerenom sposobnosti podnošenja rizika
• koji mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uloženog i ne očekuju jamstva ili zaštitu ulaganja
• koji imaju za cilj ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava u skladu s Investicijskim ciljem te su spremni svoja sredstva uložiti na rok od četiri godine

Investicijski cilj Fonda:
Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz primjenu fleksibilne strategije upravljanja. Diversifikacijom portfelja na međunarodna tržišta i više različitih klasa imovine nastoji se postići stabilniji prinos uz nižu razinu volatilnosti u odnosu na izloženost samo jednoj klasi imovine. Primjenom fleksibilne strategije nastoji se održavati razinu volatilnosti ispod 5% na godišnjoj razini dok je ciljana razina 3%.
Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren kao niti da će ulagatelj dobiti vrijednost koju je uložio.

Upravljanje Fondom:
Aktivno upravljanje bez pozivanja na referentnu vrijednost.

Ulazna i izlazna naknada:
Ulazna naknada iznosi maksimalno 1,00%. AKCIJA UKINUTE ULAZNE NAKNADE
Izlazna naknada se naplaćuje ovisno o razdoblju ulaganja u Fond, i to:

  • za ulaganje do godinu dana izlazna naknada iznosi 1,00% sredstava koja se povlače iz Fonda
  • za ulaganje od jedne do dvije godine izlazna naknada iznosi 0,50% sredstava koja se povlače iz Fonda
  • nakon dvije godine izlazna naknada se ne naplaćuje

Minimalna vrijednost ulaganja:

  • 100,00 EUR
  • iznimno, ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu, minimalna početna vrijednost uloga jest 25,00 EUR

Naknada za upravljanje:

  • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 1,00% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza
  • trenutno važeća: 0,50% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza

Naknada Depozitaru:

  • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 0,15% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza