Regulativa

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

HANFA je osnovana 2005. godine spajanjem triju postojećih nadzornih institucija: Komisije za vrijednosne papire, Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja te Direkcije za nadzor društava za osiguranje.
Agencija je samostalna pravna osoba s javnim ovlastima u okviru svog djelokruga i nadležnosti propisanih Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i drugim zakonima. Odgovorna je Hrvatskom saboru.

Temeljni su ciljevi Agencije promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva HANFA se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Poslovanje društava za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom i otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom regulirano je Zakonom o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.
Usluge upravljanja portfeljem i investicijskog savjetovanja regulirane su odredbama Zakona o tržištu kapitala. S obzirom da je Republika Hrvatska članica EU, na poslovanje Društva primjenjuje se i relevantna regulativa EU.

www.hanfa.hr