eZVONO

Aktivacija eZVONA
eZVONO uključujete unosom Vašeg imena i prezimena, e-mail adrese, te odabirom investicijskog fonda i ponuđene postotne promjene cijene udjela. 

Računanje promjene cijene udjela počinje teći od trenutka kada je eZVONO uključeno. Drugim riječima, promjena se računa na cijenu udjela koja je objavljena na web stranici Eurizon Asset Managementa u trenutku uključivanja eZVONA.
Uvjet za aktiviranje eZVONA je izvršenje odabrane postotne promjene cijene udjela u odnosu na cijenu udjela koja je bila objavljena u trenutku uključivanja eZVONA.

eZVONO vrijedi od trenutka uključivanja do njegove aktivacije, odnosno izvršenja. 
Korisnik može uključiti veći broj eZVONA.