Eurizon HR D-Start fond

Naziv Fonda:
Eurizon HR D-Start fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Valuta denominacije Fonda:
Fond je denominiran u USD.

Ulagatelji u Fond:
Ulagatelji mogu biti svi domaći i strani institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama Zakona i propisima donesenim na temelju Zakona kojima je Fond namijenjen, odnosno Ciljanim ulagateljima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga.
Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima koji su spremni na kombinaciju rizika i prinosa koju donose ulaganja na obvezničkom i novčanom tržištu. Preporučeni rok ulaganja je dvije godine.

Ciljani ulagatelji:
Fond je prikladan za ulagatelje: 
• s osnovnim predznanjem o tržištu kapitala, investicijskim fondovima i obveznicama te njihovim karakteristikama
• s niskom do umjerenom sposobnosti podnošenja rizika
• koji mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uloženog i ne očekuju jamstva ili zaštitu ulaganja
• koji imaju za cilj ostvarivanje porasta vrijednosti imovine u skladu sa Investicijskim ciljem te su spremni svoja sredstva uložiti na rok od dvije godine

Investicijski cilj Fonda:

Eurizon HR D-Start fond se klasificira kao kratkoročni obveznički fond.
Investicijski cilj fonda je nastojanje ostvarivanja porasta vrijednosti imovine, što uključuje i ostvarivanje prihoda od kamatonosne imovine, u kratkom ili srednjem roku, većeg od kratkoročnih stopa na tržištu novca, uz visoku likvidnost i nisku volatilnost imovine, a ulaganjem pretežito u obveznice, a zatim i u instrumente tržišta novca izdavatelja s područja RH, SAD-a, ostalih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e te ulaganjem u depozite.
Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.
 

Upravljanje Fondom:
Aktivno upravljanje bez pozivanja na referentnu vrijednost.

Ulazna i izlazna naknada:
Ulazne nema.
Izlazna naknada:
  • za razdoblje ulaganja do 15 dana iznosi 1,0%
  • za razdoblje ulaganja iznad 15 dana izlazne naknade nema
Izlazna naknada ne naplaćuje se kada Imatelj iz Fonda povlači iznos jednak ili veći od 40.000,00 USD


Minimalna početna vrijednost uloga:

  • 100,00 USD
  • iznimno, ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu, minimalna početna vrijednost uloga jest 25,00 USD
Naknada za upravljanje:


Naknada Depozitaru:

  • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 0,15% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza
  • trenutno važeća: 0,075% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza