Eurizon HR Global fond

Naziv Fonda:
Eurizon HR Global fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Valuta denominacije Fonda:
Fond je denominiran u EUR.

Ulagatelji u Fond:
Ulagatelji mogu biti svi domaći i strani  institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama Zakona i propisima donesenim na temelju Zakona, a kojima je Fond namijenjen odnosno Ciljanim ulagateljima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga.
Fond je namijenjen ulagateljima koji žele ulagati na svjetskim dioničkim tržištima i hrvatskom obvezničkom tržištu, a spremni su prihvatiti umjerenu razinu rizičnosti Fonda. Preporučeni rok ulaganja je pet godina.

Ciljani ulagatelji:
Fond je prikladan za ulagatelje: 
• sa osnovnim predznanjem o tržištu kapitala, investicijskim fondovima, obveznicama i dionicama te njihovim karakteristikama
• sa umjerenom sposobnosti podnošenja rizika
• koji mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uloženog i ne očekuju jamstva ili zaštitu ulaganja
• koji imaju za cilj ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava u skladu sa Investicijskim ciljem te su spremni svoja sredstva uložiti na rok od pet godina

Investicijski cilj Fonda:
Investicijski cilj Fonda je nastojanje ostvarivanja rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s portfeljem sastavljenim od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima cijelog svijeta i obveznica izdanih od Republike Hrvatske i tijela javnih vlasti Republike Hrvatske, pri čemu će se manji dio imovine fonda ulagati i u obveznice izdane od drugih država članica EU, OECD-a i CEFTA-e.
Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom mjerila sastavljenog od 50% MSCI ACWI , 40% CROBIStr© , i 10% €STR (dalje u tekstu: referentna vrijednost ili Benchmark).

Upravljanje Fondom:
Aktivno upravljanje s umjerenom diskrecijskom slobodom ulaganja u odnosu na Benchmark. Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka.

Minimalna vrijednost ulaganja:
 • 100,00 EUR
 • iznimno, ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu, minimalna početna vrijednost uloga jest 25,00 EUR
Ulazne naknade nema.
Izlazna naknada:
 • za ulaganje do godinu dana izlazna naknada iznosi 0,5% sredstava koja se povlače iz Fonda
 • nakon jedne godine ulaganja izlazna naknada se ne naplaćuje
Izlazna naknada ne naplaćuje se kada Imatelj iz Fonda povlači iznos jednak ili veći od 39.000,00 EUR.

Naknada za upravljanje:
 • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 2,00% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza
Naknada Depozitaru:
 • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 0,27% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza

Povijesni prinosi:
Napomene:
 • Povijesni prinosi nisu pouzdan pokazatelj budućeg rezultata.
 • Povijesni prinosi ne uključuju ulazne i izlazne naknade
 • Fond je osnovan 2001. godine
 • 29.04.2014. došlo je do značajnih promjena ciljeva i investicijske politike Fonda. Također, valuta denominacije Fonda promijenjena je iz HRK u EUR
 • Povijesni prinos Fonda do 29.04.2014. prikazan je u HRK, a nakon 29.04.2014. u EUR
 • 31.3.2021. stupila je na snagu dorađena strategija Fonda proširenjem vrste imovine u koje je Fondu dopušteno ulaganje i geografske izloženosti Fonda.
 • Uzimajući u obzir gore navedene promjene prikazani rezultat je ostvaren pod okolnostima koje više ne vrijede