Eurizon Fund - Sustainable Global Equity R

Cjelovit opis UCITS fonda Eurizon Fund - Sustainable Global Equity (dalje u tekstu: Fond) kojim upravlja Eurizon Capital S.A. iz Luksemburga, propisanih obveza i povezanih rizika, možete pronaći na ovoj web stranici, gdje su dostupni dokumenti Fonda kao i cijene udjela. 

Distributer Fonda je Privredna banka Zagreb d.d.
Naziv Fonda:
Eurizon Fund -​ Sustainable Global Equity R

ISIN Fonda: 
LU1529957257

Valuta denominacije Fonda:
Fond je denominiran u EUR.

Ciljani ulagatelji:
Fond je prikladan za ulagatelje: 
 • koji razumiju rizike fonda i planiraju dugoročno ulaganje
 • traže ulaganja usmjerena na rast, a daju prednost održivom ulaganju
 • su zainteresirani su za izloženost tematskom vlasničkom kapitalu, bilo radi temeljnog ulaganja ili u svrhu diversifikacije
Investicijski cilj Fonda:
S vremenom povećati vrijednost ulaganja i nadmašiti globalno razvijena tržištima dionicama (mjereno prema referentnoj vrijednosti), usredotočujući se na ekološke, društvene i upravljačke (ESG) čimbenike.

Preporučeno razdoblje ulaganja:
5 godina

Investicijska politika: 
Fond uglavnom ulaže u vlasničke vrijednosne papire. Ta ulaganja mogu biti iz bilo kojeg dijela svijeta. Fond općenito daje prednost izravnim ulaganjima, ali ponekad može ulagati putem izvedenih financijskih instrumenata.

Upravljanje Fondom:
Aktivno upravljanje Fondom
Izloženost fonda vrijednosnim papirima, a time i njegova uspješnost, vjerojatno će se jako razlikovati od referentne vrijednosti.

Referentna vrijednost: MSCI World 100% zaštićen od promjene vrijednosti EUR indeksa® (neto ukupni povrat) - za dizajniranje portfelja, mjerenje performansi i emisije ugljičnog dioksida (CO2) te izračun naknade za uspješnost.

Pristup održivosti: 
Fond ima ekološke (E) i društvene (S) karakteristike te promiče ulaganja u imovinu koja slijedi dobre prakse upravljanja (G) u skladu s Člankom 8 Uredbe o financijskom izvještavanju održivosti („SFDR”). Više informacije potražite u odjeljku „Održiva investicijska politika i integracija ESG-a” Prospekta dostupnog na našem web-mjestu na www. eurizoncapital.com ili kod distributera.

Minimalna početna vrijednost uloga:
 • 100,00 EUR (25,00 EUR za ulaganje putem trajnog naloga)
Ulazna i izlazna naknada:
 • Ulazna: nema; maksimalno 3,0% prema Prospektu fonda
 • Izlazna: nema
Upravljačka naknada: 1,70%

Naknada za uspješnost: 
 • 20%
 • Naknada za uspješnost računa se u skladu s metodologijom opisanom u prospektu s pomoću stope participacije od 20,00% pozitivne razlike između svih prinosa koje fond ostvari iznad najviše neto vrijednosti imovine po udjelu dosegnute na kraju pet prethodnih kalendarskih godina, počevši od one zabilježene na kraju 2018. godine i MSCI World 100% Hedged to EUR Index® po godini.
Za stvarne naknade temeljene na stvarnim podacima prethodne godine pogledajte Ključne informacije za ulagatelje dostupne na našem web-mjestu na www. eurizoncapital.com

Povijesni prinosi: Napomene: 
 • Povijesna uspješnost nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata.
 • Povijesna uspješnost prikazuje se bez tekućih troškova i naknade za uspješnost. Isključuje sve ulazne ili izlazne naknade.
 • Ovaj podfond pokrenut je dana 17.02.2017., a ova klasa u 2017.
 • Povijesni prinosi ove klase udjela izračunati su u EUR i iskazani kao postotak promjene neto vrijednosti imovine po udjelu na kraju svake godine.
 • Fond ne prati/replicira referentnu vrijednost.

Napomena: 
Iznesene informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije informativnog su karaktera i stoga ne predstavljaju pravne, porezne i financijske savjete, ne predstavljaju investicijski savjet ili preporuku glede kupnje, držanja ili prodaje financijskih instrumenata, niti ponudu ili poziv na davanje ponude te ne mogu služiti kao zamjena za preporuku za ulaganje ili kao zamjena za vlastitu prosudbu i procjenu bilo kojeg čitatelja. 
Objavljeni sadržaj temelji se na izvornim podacima relevantnog upravitelja fonda ili njegovog matičnog društva, koje društvo Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (dalje u tekstu: Informacijski agent i/ili Društvo) smatra pouzdanima, ali za čiju potpunost i točnost ne preuzima nikakvu odgovornost kao ni odgovornost ni obvezu davati informacije o promjenama u iznesenim mišljenjima ili informacijama. 
Prinosi fondova u ovom dokumentu informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti. Prinosi su izračunati kao postotna promjena cijene udjela u razdoblju, prosječni godišnji prinosi izraženi su na godišnjoj razini, a računaju se kao geometrijski prosjek. Rizici povezani s ulaganjem u financijske, novčane ili investicijske instrumente koji su predmet objave (analize) nisu u cijelosti objašnjeni.
Cjelovit opis navedenih UCITS fondova, propisanih obveza i povezanih rizika, možete pronaći na mrežnoj (web) stranici Informacijskog agenta: https://www.eurizoncapital.com/hr  i na prodajnim mjestima Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Distributer i/ili PBZ), gdje su dostupni Prospekt i Pravila te Ključni podaci (informacije) za ulagatelje svakog fonda na hrvatskom jeziku. Prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagatelji u fondove dužni su pročitati Prospekt i Pravila fonda te Ključne podatke (informacije) za ulagatelje fonda u koji žele uložiti kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja. 
Ulaganje u fond nije osigurano od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka niti od neke druge financijske institucije. Društvo ne snosi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu korištenjem objavljenog sadržaja, informacija, mišljenja, analiza, zaključaka, prognoza i projekcija. Ulaganja u investicijske fondove podliježu poreznoj obvezi. Porezni tretman svakog pojedinog ulaganja ovisi o pojedinačnom slučaju te postoji mogućnost promjene načina oporezivanja u budućnosti.
Sukladno Prospektima navedenih fondova, udio prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca koje su izdale ili za koje jamče zemlje navedene u tim dokumentima može premašiti 35% vrijednosti imovine u fondu, do 100% te vrijednosti; sukladno tim dokumentima, investicijska politika relevantnih fondova može biti ulaganje pretežno u drugu imovinu, a koja nisu prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca. Eurizon Capital S.A. fondovi (u objavljenom sadržaju na mrežnoj (web) stranici Informacijskog agenta: Eurizon Lux fondovi) imaju svoje propise o upravljanju, objavljene na engleskom jeziku na www.eurizoncapital.lu