Eurizon HR Euro Short Term Bond fond

Naziv Fonda:
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Valuta denominacije Fonda:
Fond je denominiran u EUR.

Ulagatelji u Fond:
Ulagatelji mogu biti svi domaći i strani institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama Zakona i propisima donesenim na temelju Zakona, a kojima je Fond namijenjen, odnosno Ciljanim ulagateljima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga.
Fond je prvenstveno namijenjen ulagateljima koji su spremni na kombinaciju rizika i prinosa koju donose ulaganja na obvezničkom i novčanom tržištu. Preporučeni rok ulaganja je tri godine.

Ciljani ulagatelji:
Fond je prikladan za ulagatelje: 
• s osnovnim predznanjem o tržištu kapitala, investicijskim fondovima i obveznicama te njihovim karakteristikama
• s umjerenom sposobnosti podnošenja rizika
• koji mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uloženog i ne očekuju jamstva ili zaštitu ulaganja
• koji imaju za cilj ostvarivanje porasta vrijednosti uložene imovine u skladu sa Investicijskim ciljem te su spremni svoja sredstva uložiti na rok od tri godine

Investicijski cilj Fonda:
Eurizon HR Euro Short Term Bond fond je kratkoročni obveznički fond koji nastoji ostvariti porast vrijednosti uložene imovine u kratkom do srednjem roku, uključujući i prihode od kamatonosne imovine, kroz prinos koji će biti usporediv ili veći od prinosa duga Republike Hrvatske, denominiranog u euru i s rokom dospijeća od godinu dana. Investicijski cilj će se nastojati ostvariti uz visoku likvidnost i nisku volatilnost cijene udjela.
Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren.

Upravljanje Fondom:
Aktivno upravljanje bez pozivanja na referentnu vrijednost.

Ulazna i izlazna naknada:
Ulazne naknade nema.
Izlazna naknada:

  • za razdoblje ulaganja do 3 mjeseca iznosi 0,50%
  • za razdoblje ulaganja iznad 3 mjeseca izlazne naknade nema

Minimalna vrijednost ulaganja:

  • 100,00 EUR
  • iznimno, ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu, minimalna početna vrijednost uloga jest 25,00 EUR

Naknada za upravljanje:

 


Naknada Depozitaru:

  • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 0,10% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza
  • trenutno važeća: 0,07%, godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza