Eurizon HR Equity fond

Naziv Fonda:
Eurizon HR Equity fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Valuta denominacije Fonda:
Fond je denominiran u EUR.

Ulagatelji u Fond:
Ulagatelji mogu biti svi domaći i strani  institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama Zakona i propisima donesenim na temelju Zakona, a kojima je Fond namijenjen, odnosno Ciljanim ulagateljima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga.
Fond je namijenjen ulagateljima koji žele ulagati na dioničkom tržištu u SEE, a spremni su prihvatiti visoku razinu rizičnosti Fonda. Preporučeni rok ulaganja je šest godina.

Ciljani ulagatelji:
Fond je prikladan za ulagatelje: 
• s osnovnim predznanjem o tržištu kapitala, investicijskim fondovima, dionicama te njihovim karakteristikama
• s visokom sposobnosti podnošenja rizika
• koji mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uloženog i ne očekuju jamstva ili zaštitu ulaganja
• koji imaju za cilj ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava u skladu s Investicijskim ciljem te su spremni svoja sredstva uložiti na rok od šest godina

Investicijski cilj Fonda:
Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv sa portfeljem sastavljenim od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima odabranih zemalja SEE .
Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom referentne vrijednosti odnosno Benchmarka sastavljenog od 45% CROBEX© , 20% SBITOP , 15% BELEX15 , 10% BET® , 10% €STR. Benchmark se preračunava u valutu denominacije Fonda.
Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.

Upravljanje Fondom:
Aktivno upravljanje s umjerenom diskrecijskom slobodom ulaganja u odnosu na Benchmark. Fond ne namjerava replicirati sastav Benchmarka.

Minimalna početna vrijednost uloga:
 • 100,00 EUR
 • iznimno, ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu, minimalna početna vrijednost uloga jest 25,00 EUR.
Ulazne naknade nema.
Izlazna naknada:
 • za ulaganje do 12 mjeseci izlazna naknada iznosi 2,00% sredstava koja se povlače iz Fonda
 • za ulaganje od jedne do dvije godine izlazna naknada iznosi 1,50% sredstava koja se povlače iz Fonda
 • za ulaganje od dvije do tri godine izlazna naknada iznosi 1,00% sredstava koja se povlače iz Fonda
 • nakon tri godine ulaganja izlazna naknada se ne naplaćuje
Izlazna naknada ne naplaćuje se kada Imatelj iz Fonda povlači iznos jednak ili veći od 39.000,00 EUR.
Naknada za upravljanje:
 • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 2,00% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza
Naknada Depozitaru:
 • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 0,32% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza

Povijesni prinosi:Napomene:
 • Povijesni prinosi nisu pouzdan pokazatelj budućeg rezultata
 • Povijesni prinosi ne uključuju ulazne i izlazne naknade
 • 29.04.2014. došlo je do značajnih promjena ciljeva i investicijske politike Fonda. Također, 01.10.2013. valuta denominacije promijenjena je iz HRK u EUR
 • Povijesni prinos Fonda do 01.10.2013. prikazan je u HRK, a nakon 01.10.2013. u EUR
 • Uzimajući u obzir gore navedene promjene prikazani rezultat je ostvaren pod okolnostima koje više ne vrijede