Eurizon HR Active Defensive 2 fond

Naziv Fonda:
Eurizon HR Active Defensive 2 fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom 

Eurizon HR Active Defensive 2 fond je fond sa štićenom glavnicom te dospijećem na 5 godina. 

Razdbolje početne ponude počinje 6.7.2022. i traje do i uključujući 4.8.2022.
Nakon proteka razdoblja početne ponude, od 5.8.2022.g. naknadne uplate u fond nisu moguće.


Valuta denominacije Fonda:
Fond je denominiran u EUR


Ulagatelji u Fond:
Ulagatelji mogu biti svi domaći i strani institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama Zakona i propisima donesenim na temelju Zakona, a kojima je Fond namijenjen. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga. 
Fond je namijenjen ulagateljima koji žele ulagati u eurima na domaćem i međunarodnim obvezničkim tržištima i dioničkim tržištima primarno u EU, a spremni su prihvatiti umjerenu razinu rizičnosti Fonda i razdoblje ulaganja od pet (5) godina.
Preporučeni rok ulaganja je pet godina, stoga Fond nije primjeren za ulagatelje koji namjeravaju povući svoje ulaganje prije dospijeća Fonda.

Ciljani ulagatelji:
Fond je prikladan za ulagatelje: 

  • s osnovnim predznanjem o tržištu kapitala, investicijskim fondovima, obveznicama i dionicama te njihovim karakteristikama
  • s umjerenom sposobnosti podnošenja rizika
  • koji mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uloženog 
  • koji imaju za cilj ostvarivanje porasta vrijednosti imovine u skladu s Investicijskim ciljem te su spremni svoja sredstva uložiti na rok od pet godina

Investicijski cilj Fonda: 
Fond će, ulaganjem najvećeg dijela imovine u instrumente s kamatonosnim prihodom i fiksnim novčanim tokom kojima će se na kraju razdoblja ulaganja nastojati očuvati 100% početne vrijednosti ulaganja, te izlažući se manjim dijelom imovine Fonda dionicama i/ili drugim vrstama rizične imovine, nastojati ostvariti umjereni porast vrijednosti imovine, vodeći u svakom trenutku računa o likvidnosti i rizičnosti ulaganja te primjerenoj diversifikaciji.
Društvo će nastojati ostvariti opisani investicijski cilj te ne može dati garanciju da će isti biti ostvaren, odnosno ne jamči povrat uložene imovine ili minimalni povrat na ulaganje.

Upravljanje Fondom: Aktivno upravljanje bez pozivanja na referentnu vrijednost.  

Ulazna i izlazna naknada:
Ulazne naknade nema.
Izlazna naknada naplaćuje se do dospijeća fonda i iznosi 5,00% sredstava koja se povlače iz Fonda. Izlazna naknada ne naplaćuje se o dospijeću fonda.
 
Naknada za upravljanje:
  • sukladno prospektu i pravilima fonda naknada za upravljanje iznosi 0,48% uvećano za porez ako postoji porezna obveza.
Naknada Depozitaru:
  • sukladno prospektu i pravilima fonda: do 0,12% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza.