Eurizon HR Equity World fond

Naziv Fonda:
Eurizon HR Equity World fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Valuta denominacije Fonda:
Fond je denominiran u EUR.

Ulagatelji u Fond:
Ulagatelji mogu biti svi domaći i strani institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama
Zakona i propisima donesenim na temelju Zakona, a kojima je Fond namijenjen odnosno Ciljanim ulagateljima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga. Fond je namijenjen ulagateljima koji žele ulagati primarno na inozemnim dioničkim tržištima, a spremni su
prihvatiti značajnu razinu rizičnosti Fonda. Preporučeni rok ulaganja je šest godina.

Ciljani ulagatelji:
Fond je prikladan za ulagatelje: 

  • s osnovnim predznanjem o tržištu kapitala, investicijskim fondovima, obveznicama i dionicama te njihovim karakteristikama 
  • sa značajnom sposobnosti podnošenja rizika
  • koji mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uloženog i ne očekuju jamstva ili zaštitu ulaganja 
  • koji imaju za cilj ostvarivanje porasta vrijednosti imovine u skladu s Investicijskim ciljem te su spremni svoja sredstva uložiti na rok od šest godina

Investicijski cilj Fonda: Fond nastoji ostvariti porast vrijednosti imovine u dugom roku, kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s prinosom portfelja sastavljenim najvećim dijelom od dionica koje kotiraju na uređenim tržištima cijelog svijeta te malim dijelom od kratkoročnih depozita. Društvo će Fondom upravljati s ciljem da u dugom roku ostvari prinos koji će biti u skladu s prinosom referentne vrijednosti, sastavljene od 90% MSCI ACWI3 i 10% €STR4 (dalje u tekstu: referentna vrijednost ili Benchmark).

Upravljanje Fondom: Aktivno upravljanje s umjerenom diskrecijskom slobodom ulaganja u odnosu na Benchmark.

Minimalna vrijednost ulaganja:
  • 100,00 EUR
  • iznimno, ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu, minimalna početna vrijednost uloga jest 25,00 EUR
Ulazne naknade nema.
Izlazna naknada:

Izlazna naknada se naplaćuje ovisno o razdoblju ulaganja u Fond, i to:
  • za ulaganje do 6 mjeseci izlazna naknada iznosi 0,5% sredstava koja se povlače iz Fonda
  • nakon 6 mjeseci ulaganja izlazna naknada se ne naplaćuje
Naknada za upravljanje:
  • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 1,40% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza
Naknada Depozitaru:
  • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 0,15% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza