Eurizon HR Bond fond

Naziv Fonda:
Eurizon HR Bond fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Valuta denominacije Fonda:
Fond je denominiran u EUR.

Ulagatelji u Fond:
Ulagatelji mogu biti svi domaći i strani  institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama Zakona i propisima donesenim na temelju Zakona, a kojima je Fond namijenjen, odnosno Ciljanim ulagateljima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga.
Fond je namijenjen ulagateljima koji žele ulagati na obvezničkom tržištu u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: RH) i inozemstvu, a spremni su prihvatiti umjerenu razinu rizičnosti Fonda. Preporučeni rok ulaganja je četiri godine.

Ciljani ulagatelji:
Fond je prikladan za ulagatelje: 
• s osnovnim predznanjem o tržištu kapitala, investicijskim fondovima i obveznicama te njihovim karakteristikama
• s umjerenom sposobnosti podnošenja rizika
• koji mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uloženog i ne očekuju jamstva ili zaštitu ulaganja
• koji imaju za cilj sigurno plasirati prikupljena sredstva u skladu sa Investicijskim ciljem te su spremni svoja sredstva uložiti na rok od četiri godine

Investicijski cilj Fonda:

Investicijski cilj Fonda je sigurno plasirati prikupljena sredstva, te osigurati stalnu likvidnost uloga ulagatelja, uz što veću profitabilnost ulaganja.
Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.
 

Upravljanje Fondom:
Aktivno upravljanje bez pozivanja na referentnu vrijednost.

Minimalna vrijednost ulaganja:
  • 100,00 EUR
  • iznimno, ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu,minimalna početna vrijednost uloga jest 25,00 EUR
Ulazne naknade nema.
Izlazna naknada:
  • za ulaganje do 6 mjeseci izlazna naknada iznosi 0,50% sredstava koja se povlače iz Fonda
  • nakon 6 mjeseci izlazna naknada se ne naplaćuje
Izlazna naknada ne naplaćuje se kada Imatelj iz Fonda povlači iznos jednak ili veći od 39.000,00 EUR

Naknada za upravljanje:
  • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 1,50% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza
Naknada Depozitaru:
  • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 0,15% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza