Eurizon Asset Management Croatia

Dokumentom "Informacije za ulagatelje prema Općoj uredbi za zaštitu osobnih podataka" Vam pružamo informacije o obradi Vaših osobnih podataka na način kako se to zahtjeva Uredbom, te uređujemo privatnost i zaštitu Vaših osobnih podataka: 

Informacije za ulagatelje prema Općoj uredbi za zaštitu osobnih podataka
Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima je vlasništvu Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. iz Slovačke (do 28. ožujka 2020. poslovalo pod tvrtkom VÚB Asset Management, správ. spol., a.s.). Djelatnost društva je osnivanje i upravljanje UCITS* fondom, upravljanje portfeljem te investicijsko savjetovanje prema odredbama zakona koji uređuje tržište kapitala.

Društvo je osnovano 7. prosinca 1998., pri čemu je temeljni kapital iznosio 1 milijun kuna, a koji je u cijelosti uplatila Privredna banka Zagreb d.d. - osnivač društva. Dokapitalizacija je izvršena 28. travnja 2004. u iznosu od 4 milijuna kuna uplaćenih iz zadržane dobiti prethodnih razdoblja.
Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu 24. veljače 1999. godine rješenjem broj Tt-98/5636-2, MBS:080266490. Broj odobrenja izdanog od Agencije klasa: UP/I-450-08/98-01, Ur. broj:56702/99-4. Radnici društva nisu članovi niti jednog nadzornog odbora.

Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. upravlja sa slijedećim fondovima: Eurizon HR Cash, Eurizon HR Start fondom, Eurizon HR D-Start fondom, Eurizon HR Euro Short Term bond fondom, Eurizon HR Bond fondom, Eurizon HR Conservative 10 fondom, Eurizon HR International Multi Asset fondom, Eurizon HR Flexible 30 fondom, Eurizon HR Moderate 30 fondom, Eurizon HR Dollar Progressive fondom, Eurizon HR Global fondom, Eurizon HR Equity fondom, Eurizon HR Equity World fondom, Eurizon HR Active Defensive fondom, Eurizon HR Active Defensive 2 fondom, Eurizon HR Dollar Bond fondom 3, Eurizon HR Target 2025 fondom, Eurizon HR Target 2025 II fondom,  Eurizon HR Target 2025 III fondom, Eurizon HR Target 2025 IV fondom, Eurizon HR Target 2026 fondom, Eurizon HR Target 2027 fondom, Eurizon HR Target 2027 II fondom i Eurizon HR Target 2027 III fondom.
Eurizon HR Start fond, osnovan 1999., te je jedan od najstarijih investicijskih fondova u Hrvatskoj. Eurizon Asset Management Croatia je do 12. srpnja 2007. upravljao novčanim fondom pod nazivom PBZ Kunski novčani fond, koji je navedenog datuma pripojen Eurizon HR Start fondu (tadašnjem PBZ Novčanom fondu). PBZ I-Stock fond je dionički fond koji je osnovan 2007. te je Eurizon Asset Management Croatia njime upravljao do 11. lipnja 2015. kada je pripojen Eurizon HR Equity fondu. PBZ E-START fond osnovan je 2002.g. te je Eurizon Asset Management Croatia njime upravljao do 17. listopada 2019. kada je pripojen Eurizon HR Euro Short Term Bond fondu. Eurizon HR Short Term Bond fond osnovan je 27. srpnja 2015.g. te je Eurizon Asset Management Croatia njime upravljao do 25. kolovoza 2023. kada je pripojen Eurizon HR Euro Short Term Bond fondu.

Depozitar UCITS fondova Društva je Privredna banka Zagreb - dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50. Temeljni kapital Banke u iznosu od: 1.907.476.900,00 kuna, uplaćen je u cijelosti i podijeljen je na 19.074.769 dionica svaka nominalne vrijednosti od 100,00 kuna po dionici. Privredna banka Zagreb d.d. obavlja poslove depozitara na temelju Rješenja Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatska (sadašnje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga), Klasa: UP/I-450-08/02-02-134, Ur.broj: 567-03/02-6 od 5. prosinca 2002. godine. Depozitar, u skladu sa zakonom propisanim uvjetima i tržišnoj praksi, delegira poslove pohrane financijskih instrumenata UCITS fonda.

Financijske instrumente koji su uvršteni u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD) Depozitar drži na skrbničkom računu(ima) otvorenim kod SKDD. Ukoliko zakonske obveze ne reguliraju držanje financijskih instrumenata na točno određenim računima te ukoliko društvo za upravljanje ne zatraži drugačije u pisanom obliku, Depozitar financijske instrumente UCITS fonda koji su uvršteni u SKDD u pravilu drži na zbirnom skrbničkom računu.
Inozemne financijske instrumente UCITS fonda, Depozitar drži kod poddepozitara na odvojenim računima u evidencijama poddepozitara, odvojenim od financijskih instrumenata Depozitara kao i financijskih instrumenata poddepozitara te drugih klijenata poddepozitara, a sve sukladno zakonski propisanim uvjetima i tržišnoj praksi.
Prilikom odabira poddepozitara na čijim će računima pohraniti financijske instrumente UCITS fonda, Depozitar pažnjom dobrog stručnjaka vodi računa o stručnosti i tržišnom ugledu poddepozitara, zakonom propisanim uvjetima ili tržišnim praksama koji se odnose na držanje financijskih instrumenata, a koji mogu negativno utjecati na prava UCITS fonda te najmanje jednom godišnje preispituje odabir poddepozitara. Osnovni kriteriji za odabir poddepozitara su, između ostaloga, financijska snaga poddepozitara, reputacija i kvaliteta usluge. Depozitar odabire poddepozitare u državama kod kojih je pohrana financijskih instrumenata za račun druge osobe predmet posebnih propisa i nadzora te koji poddepozitar podliježe navedenim propisima i nadzoru a radi se o sljedećim renominimiranim institucijama koje posjeduju višegodišnje iskustvo u pružanju usluga skrbništva:Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. je Privrednoj banci Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb i društvu Hrportfolio d.o.o. za poslovno savjetovanje i poslovne usluge, Radnička cesta 30, Zagreb; povjerilo poslove distribucije.
Privredna banka Zagreb d.d. je distributer svih proizvoda pod upravljanjem, dok je Hrportfolio d.o.o. distributer samo za otvorene investicijske fondove s javnom ponudom, a koji nisu fondovi s dospijećem. 

Dana 24. rujna 2014. godine Društvo je zaprimilo Rješenje Hrvatske Agencije za nadzor financijskih usluga (Kl. UP/I-451-04/14-39/20, Ur.Br. 326-443-14-4), od dana 19. rujna 2014. godine, kojim se Društvu izdaje suglasnost za delegiranje informatičkih poslova na Privrednu banku Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, sukladno tada važećoj regulativi.
Dana 15. listopada 2014. godine Društvo je zaprimilo Rješenje Hrvatske Agencije za nadzor financijskih usluga (Kl. UP/I-451-04/14-39/22, Ur.Br. 326-01-440-443-14-4), od dana 10. listopada 2014. godine, kojim se Društvu izdaje suglasnost za delegiranje poslova upravljanja sigurnošću na Privrednu banku Zagreb d.d., Radnička cesta 50, Zagreb, sukladno tada važećoj regulativi.
Dana 1. rujna 2015. godine Društvo je zaprimilo Rješenje Hrvatske Agencije za nadzor financijskih usluga (Kl. UP/I-972-02/15-01/32, Ur.Br. 326-01-440-443-15-6), od dana 28. kolovoza 2015. godine, kojim se Društvu izdaje suglasnost za delegiranje poslova interne revizije na Eurizon Asset Management Slovakia, správ. spol., a.s. (ranije VUB Asset Management spravcovska spoločnost, a.s.) sa sjedištem u Mlynske Nivy 1, Bratislava, Republika Slovakia.

*UCITS - eng. skr. od Undertakings for CollectiveInvestmentinTransferableSecurities (hrv. subjekt za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire). Pojam je u širu upotrebu uveden  još 1985. g. direktivom 85/611/EEC, koja je donešena u svrhu harmonizacije regulative otvorenih investicijskih fondova u zemljama članicama EU, s ciljem omogućavanja prekogranične distribucije tih financijskih proizvoda. U hrvatskoj regulativi u službenoj upotrebi je od donošenja Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom ("Narodne novine", br. 16/13).