Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe R

Cjelovit opis UCITS fonda Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe R (dalje u tekstu: Fond) kojim upravlja Eurizon Capital S.A. iz Luksemburga, propisanih obveza i povezanih rizika, možete pronaći na ovoj web stranici, gdje su dostupni dokumenti Fonda kao i cijene udjela. 

Distributer Fonda je Privredna banka Zagreb d.d.
Naziv Fonda:
Eurizon Fund -​ Equity Small Mid Cap Europe R

ISIN Fonda: LU0012157102

Valuta denominacije Fonda:
Fond je denominiran u EUR.

Ciljani ulagatelji:
Fond je prikladan za ulagatelje: 
  • traže ulaganja usmjerena na rast, a daju prednost održivom ulaganju
  • su zainteresirani za izloženost regionalnim tržištima kapitala, bilo radi temeljnog ulaganja ili u svrhu diversifikacije
Investicijski cilj Fonda:
 S vremenom povećati vrijednost ulaganja i nadmašiti povrat ostvaren na europskim tržištima dionica male i srednje kapitalizacije (mjereno prema referentnoj vrijednosti).

Preporučeno razdoblje ulaganja:
5 godina

Investicijska politika: 
Fond uglavnom ulaže u europske vlasničke vrijednosne papire male i srednje kapitalizacije. Fond općenito daje prednost izravnim ulaganjima, ali ponekad može ulagati putem izvedenih financijskih instrumenata.

Upravljanje Fondom:
Aktivno upravljanje fondom. Referentna vrijednost fonda je MSCI Europe Mid Cap Index.
Izloženost fonda vrijednosnim papirima, a time i njegova uspješnost, vjerojatno će se umjereno razlikovati od referentne vrijednosti.

Pristup održivosti: 
 Fond ima (E) ekološke i (S) društvene karakteristike i promiče ulaganja u imovinu koja slijedi dobre prakse upravljanja (G) u skladu s člankom 8 Uredbe o objavljivanju održivih financija ("SFDR"). Više informacija potražite u odjeljku „Održiva investicijska politika i integracija ESG-a” Prospekta dostupnog na našem web-mjestu na https://www.eurizoncapital.com/pages/sustainability.aspx ili u prostorijama distributera.

Minimalna početna vrijednost uloga:
  • 100,00 EUR (25,00 EUR za ulaganje putem trajnog naloga)
Ulazna i izlazna naknada:
  • Ulazna nema; maksimalno 3,0%, prema Prospektu fonda
  • Izlazna: nema
Upravljačka naknada: 1,70%

Naknada za uspješnost: 
  • 0,01% Izračun naknade za učinak temelji se na usporedbi neto vrijednosti imovine po jedinici u odnosu na High Water Mark gdje se High Water Mark definira kao najviša neto vrijednost imovine po jedinici zabilježena na kraju pet prethodnih financijskih godina, uvećana za povrat referentne vrijednosti fonda od početka godine do danas. Stvarni iznos varirat će ovisno o uspješnosti vašeg ulaganja. Gornja agregirana procjena troškova uključuje prosjek u posljednjih 5 godina.
Za stvarne naknade temeljene na stvarnim podacima prethodne godine pogledajte Ključne informacije za ulagatelje dostupne na našem web-mjestu na www. eurizoncapital.com
 
Napomena: 
Iznesene informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije informativnog su karaktera i stoga ne predstavljaju pravne, porezne i financijske savjete, ne predstavljaju investicijski savjet ili preporuku glede kupnje, držanja ili prodaje financijskih instrumenata, niti ponudu ili poziv na davanje ponude te ne mogu služiti kao zamjena za preporuku za ulaganje ili kao zamjena za vlastitu prosudbu i procjenu bilo kojeg čitatelja. 
Objavljeni sadržaj temelji se na izvornim podacima relevantnog upravitelja fonda ili njegovog matičnog društva, koje društvo Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (dalje u tekstu: Informacijski agent i/ili Društvo) smatra pouzdanima, ali za čiju potpunost i točnost ne preuzima nikakvu odgovornost kao ni odgovornost ni obvezu davati informacije o promjenama u iznesenim mišljenjima ili informacijama. 
Prinosi fondova u ovom dokumentu informativnog su karaktera i ne predstavljaju indikaciju mogućih prinosa u budućnosti. Ulaganje u investicijske fondove nosi sa sobom rizike, ovisno o vrsti fonda. Stvarni prinosi tijekom planiranog razdoblja ulaganja mogu oscilirati ovisno o vrsti fonda i tržištima na kojima investicijski fondovi ulažu i nije ih moguće predvidjeti. Prinosi su izračunati kao postotna promjena cijene udjela u razdoblju, prosječni godišnji prinosi izraženi su na godišnjoj razini, a računaju se kao geometrijski prosjek. Rizici povezani s ulaganjem u financijske, novčane ili investicijske instrumente koji su predmet objave (analize) nisu u cijelosti objašnjeni.
Cjelovit opis navedenih UCITS fondova, propisanih obveza i povezanih rizika, možete pronaći na mrežnoj (web) stranici Informacijskog agenta: https://www.eurizoncapital.com/hr  i na prodajnim mjestima Privredne banke Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Distributer i/ili PBZ), gdje su dostupni Prospekt i Pravila te Ključni podaci (informacije) za ulagatelje svakog fonda na hrvatskom jeziku. Prije donošenja odluke o ulaganju zainteresirani ulagatelji u fondove dužni su pročitati Prospekt i Pravila fonda te Ključne podatke (informacije) za ulagatelje fonda u koji žele uložiti kako bi se informirali o uvjetima, obilježjima i rizicima ulaganja. 
Ulaganje u fond nije osigurano od strane Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka niti od neke druge financijske institucije. Društvo ne snosi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu korištenjem objavljenog sadržaja, informacija, mišljenja, analiza, zaključaka, prognoza i projekcija. Ulaganja u investicijske fondove podliježu poreznoj obvezi. Porezni tretman svakog pojedinog ulaganja ovisi o pojedinačnom slučaju te postoji mogućnost promjene načina oporezivanja u budućnosti.
Sukladno Prospektima navedenih fondova, udio prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca koje su izdale ili za koje jamče zemlje navedene u tim dokumentima može premašiti 35% vrijednosti imovine u fondu, do 100% te vrijednosti; sukladno tim dokumentima, investicijska politika relevantnih fondova može biti ulaganje pretežno u drugu imovinu, a koja nisu prenosivi vrijednosni papiri i instrumenti tržišta novca. Eurizon Capital S.A. fondovi (u objavljenom sadržaju na mrežnoj (web) stranici Informacijskog agenta: Eurizon Lux fondovi) imaju svoje propise o upravljanju, objavljene na engleskom jeziku na www.eurizoncapital.lu