Novi mandat Predsjedniku Uprave društva Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.

Obavještavamo Vas da je na prijedlog Nadzornog odbora društva Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (dalje u tekstu: „Društvo“), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga („HANFA“) izdala dana 28. ožujka 2024. godine Rješenje kojim je odobreno g. Marinu Hrešiću, obavljati funkciju člana Uprave Društva, na novi mandat u trajanju od 3 godine, koji počinje teći dana 27. travnja 2024. godine, a traje do 27. travnja 2027. godine.