Godišnje ažuriranje prospekata (nebitne izmjene) i ključnih podataka za ulagatelje

Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) ažurirao je prospekte i ključne podatke za ulagatelje za sve UCITS fondove pod upravljanjem
Sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19, 110/21, 76/22) i članku 4. Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda (NN 3/17, 41/17) društvo Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. ažurirao je prospekte u dijelu nebitnih izmjena za sve UCITS fondove pod upravljanjem, a kako slijedi: 
 • Naslovna stranica: ažuriran mjesec i godina objave prospekta u prospektima svih fondova pod upravljanjem Društva.
 • Dio I - Podaci o Fondu - točka 1. Glavne karakteristike Fonda - Ciljani ulagatelji - riječ „prikladan“ zamijenjena je riječju „namijenjen“.
 • Dio I - Podaci o Fondu - točka 2. Ulagatelji u Fond - dodan je opis negativnog ciljanog tržišta.
 • Dio I - Podaci o Fondu - točka 3. Ulaganja Fonda - 3.3. Vrste imovine u koju je Fondu dopušteno ulaganje i ograničenja ulaganja - izbrisana je odredba „Ograničenja ulaganja navedena u Uredbi, Zakonu o provedbi Uredbe i Zakonu mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od osnivanja UCITS fonda, uz dužno poštivanje načela razdiobe rizika i zaštite interesa imatelja udjela“, jer nije u skladu s čl.7.st.1. Zakona o provedbi MMF Uredbe (Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131, NN 118/18, 123/23) o novčanim fondovima - izmjena je provedena za Eurizon HR Cash.
 • Dio I - Podaci o Fondu - točka 5. Povijesni prinosi Fonda - ažurirani su prinosi (i grafikon) za 2023. godinu za sve fondove.
 • Dio I - Podaci o Fondu - točka 9. Minimalna vrijednost ulaganja i početna vrijednost udjela - ažurirana je minimalna početna vrijednost ulaganja za uplate uz koje se veže Ugovor o trajnom nalogu sa 15,00 EUR na 25,00 EUR.  
 • Dio I - Podaci o Fondu - točka 16. Revizorsko društvo i drugi pružatelji usluga Fondu - ažurirani su članovi Upravnog odbora investicijskog savjetnika fondova, Epsilon Associati SGR S.p.A. - ažurirano za fondove s dospijećem pod upravljanjem Društva.
 • Dio I - Podaci o Fondu - točka 18. Datum izdavanja - ažuriran je datum važenja prospekta u 15.2.2024. 
 • Dio II - Podaci o Društvu - točka 1. Pravni oblik Društva - dodatno je pojašnjena konverzija  temeljnog kapitala Društva sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022, 88/2022) odnosno Zakona o trgovačkim Društvima (NN 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023). 
 • Dio II - Podaci o Društvu - točka 2. UCITS fondovi pod upravljanjem Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. - ažuriran je broj i popis fondova pod upravljanjem Društva.  
 • Dio II - Podaci o Društvu - točka 3. Životopisi članova Nadzornog odbora Društva - izbrisan je životopis bivšeg člana Nadzornog odbora i dodan životopis novog člana Nadzornog odbora Društva, gđe. Melite Marčeta.
 • Dio III - Podaci o Depozitaru - popis trećih strana kojima je Depozitar delegirao poslove pohrane inozemnih financijskih instrumenata ažuriran je za taktičke fondove pod upravljanjem Društva.
 • Prospekti fondova pod upravljanjem Društva u ostalim dijelovima, sadržajno ostaju nepromijenjeni, osim pravopisnih usklađenja. 
 • Sadržaj Pravila fondova koja su sastavni dio prospekata, nije mijenjan, osim ažuriranja datuma važenja Pravila u članku 51. (15.2.2024.).
Društvo je ažuriralo Ključne podatke za ulagatelje sukladno članku 202. Zakona otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19, 110/21, 76/22), a u vezi s članica 203. i 203.a i članku 22. i članku 23. UREDBE KOMISIJE (EU) br. 583/2010 od 1. srpnja 2010. o provedbi Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s ključnim informacijama za ulagatelje i uvjetima koje je potrebno ispuniti prilikom dostavljanja ključnih informacija ulagateljima ili prospekta na trajnom mediju koji nije papir ili putem internetske stranice, kako slijedi:
 • Datum primjene (važenja) dokumenta: 15.2.2024. - ažurirano u svim fondovima 
 • Ciljani mali ulagatelj: riječ „prikladan“ zamijenjen s „namijenjen“ - ažurirano u svim fondovima
 • Eurizon HR Start fond - Pokazatelj rizika: SPRU 1 zamijenjen sa SPRU 2 i popratni opis pokazatelja
 • Scenariji uspješnosti: ažurirani podaci (tablica) i datum s kojim su ažurirani: 31.12.2023. - svi fondovi - ažurirano u svim fondovima
 • Troškovi tijekom vremena: ažurirani podaci (tablica) - ažurirano u svim fondovim
 • Struktura troškova: ažurirani podaci (tablica) - ažurirano u svim fondovima
 • Preporučeno razdoblje ulaganja: ažurirano negativno ciljano tržište - ažurirano u svim fondovima
 
Također, Društvo je ažuriralo dokument Opće informacije za upravljanje portfeljem u dijelu koji opisuje temeljni kapital Društva, a sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022, 88/2022) odnosno Zakona o trgovačkim Društvima (NN 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023); izbrisan je popis fondova pod upravljanjem Društva; ažuriran je Rizik održivosti.  
 
Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.