Akcija umanjenja naknade za upravljanje – Eurizon HR Cash

Odlukom Uprave društva Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) umanjuje se naknada za upravljanje za sljedeći fond: 
Eurizon HR Cash, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom. Umjesto naknada za upravljanje propisanih Prospektom i pravilima Fonda za svaku od Klasa udjelanaknada za upravljanje od prvog dana početka rada Fonda do opoziva za sve vlasnike udjela u Fondu iznosi kako slijedi:
  • Klasa A: Umjesto naknade za upravljanje u iznosu od 0,90% godišnje, propisane Prospektom i pravilima Fonda, naknada iznosi 0,40% godišnje
  • Klasa B: Umjesto naknade za upravljanje u iznosu od 0,75% godišnje, propisane Prospektom i pravilima Fonda, naknada iznosi 0,35% godišnje
  • Klasa C: Umjesto naknade za upravljanje u iznosu od 0,60% godišnje, propisane Prospektom i pravilima Fonda, naknada iznosi 0,30% godišnje
Ulagateljima se za vrijeme trajanja početne ponude ne zaračunavaju ni ne naplaćuju sljedeće naknade: upravljačka naknada, naknada depozitaru

Prije donošenja odluke o ulaganju, svaki ulagatelj obvezan je upoznati se sa sadržajem Prospekta i pravila, Ključnim podacima (informacijama) za ulagatelje te ex-ante prikazom troškova i naknada. Svi navedeni dokumenti dostupni su na mrežnim stranicama Društva Fondovi | Eurizon (eurizonam.hr), distributera Privredne banke Zagreb d.d. i Hrportfolio d.o.o. te u svim poslovnicama Privredne banke Zagreb d.d.