Eurizon HR Short Term Bond fond

Naziv Fonda:
Eurizon HR Short Term Bond fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom

Valuta denominacije Fonda:
Fond je denominiran u EUR.

Ulagatelji u Fond:
Ulagatelji mogu biti svi domaći i strani  institucionalni i individualni investitori kojima je to dopušteno odredbama Zakona propisima donesenim na temelju Zakona kojima je Fond namijenjen odnosno Ciljanim ulagateljima. Ograničenje je samo minimalna početna vrijednost uloga.
Fond je namijenjen ulagateljima koji žele ulagati na novčanom i obvezničkom tržištu u RH, a spremni su prihvatiti konzervativnu razinu rizičnosti Fonda. Preporučeni rok ulaganja je dvije godine.

Ciljani ulagatelji:
Fond je prikladan za ulagatelje: 
• s osnovnim predznanjem o tržištu kapitala, investicijskim fondovima i obveznicama te njihovim karakteristikama
• s niskom do umjerenom sposobnosti podnošenja rizika
• koji mogu prihvatiti da vrijednost njihova ulaganja može tijekom razdoblja ulaganja pasti ispod vrijednosti uloženog i ne očekuju jamstva ili zaštitu ulaganja
• koji imaju za cilj ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava u skladu s Investicijskim ciljem te su spremni svoja sredstva uložiti na rok od dvije godine

Investicijski cilj Fonda:

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava kroz ostvarivanje prinosa koji će biti usporediv s prinosom duga Republike Hrvatske na jednu godinu.
Društvo ne može dati garanciju da će predmetni investicijski cilj biti ostvaren.
 

Upravljanje Fondom:
Aktivno upravljanje bez pozivanja na referentnu vrijednost.

Ulazna i izlazna naknada:
Ulazna naknada iznosi maksimalno 1,00%. AKCIJA UKINUTE ULAZNE NAKNADE
Izlazna naknada se naplaćuje ovisno o razdoblju ulaganja u Fond, i to:
Minimalna vrijednost ulaganja:
  • 50,00 EUR
  • iznimno, ukoliko se uz ulaganje u investicijski fond veže Ugovor o trajnom nalogu, minimalna početna vrijednost uloga jest 15,00 EUR
Naknada za upravljanje:

Naknada Depozitaru:
  • sukladno prospektu i pravilima Fonda: 0,15% godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza
  • trenutno važeća: 0,075%, godišnje, uvećano za porez ako postoji porezna obveza