Obavijest o usvajanju dokumenata UCITS fondova pod upravljanjem Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.

Društvo usvaja nove dokumente s obzirom na promjenu tvrtke Društva i imena fondova pod upravljanjem Društva, a slijedom usklađivanja s korporativnim identitetom Matičnog društva.
S obzirom na namjeru promjene tvrtke Društva i imena fondova pod upravljanjem Društva, a slijedom usklađivanja s korporativnim identitetom Matičnog društva, pod uvjetom da Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu dana 29. studenoga 2021. godine donese Rješenje o promjeni tvrtke Društva:
1. usvajaju se Ključne informacije za ulagatelje (dalje u tekstu: KIID) sukladno članku 202. i 203. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19, 110/21; dalje u tekstu: Zakon) u dijelu:
- promjene tvrtke Društva i imena fondova kojima Društvo upravlja;
- za PBZ Equity fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (dalje u tekstu: PBZ Equity fond) i PBZ Flexible 30 fond, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom (dalje u tekstu: Flexible 30 fond) i u dijelu promjene Sintetičkog pokazatelja rizičnosti i uspješnosti (dalje u tekstu: SPRU) budući da se, sukladno smjernicama CESR-a, a temeljem povećane volatilnosti fondova i temeljem mjerene volatilnosti u periodu od uzastopna četiri mjeseca, izmijenio SPRU za PBZ Equity fond i PBZ Flexible 30 fond;
- unifikacija s Prospektom i pravilima;
2. usvajaju se nebitne promjene Prospekata otvorenih investicijskih fondova (UCITS) pod upravljanjem Društva, sukladno članku 194. stavku 2. Zakona, odnosno članku 4. Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda (NN 3/17, 41/17; dalje u tekstu: Pravilnik) u dijelu:
- promjene tvrtke Društva i imena fondova kojima Društvo upravlja;
- 3.2.1. Transparentnost štetnih učinaka na održivost – briše se;
Sukladno odredbama UREDBE (EU) 2019/2088 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27.studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga (dalje u tekstu: Uredba) te uslijed usvajanja od strane Društva PAI Izjave, Društvo više neće koristiti mogućnost izuzeća sukladno članku 4. stavku 1. točci b. Uredbe, nego će uzimati u obzir glavne štetne učinke odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti, izjavu o politikama dužne pažnje u pogledu tih učinaka, pri čemu uvažavaju svoju veličinu, prirodu i opseg svojih aktivnosti te vrste financijskih proizvoda koje stavljaju na raspolaganje sukladno članku 4. stavku 1. točci a. Uredbe;
- Unifikacija Prospekata i pravila;
3. usvajaju se promjene neobveznog sadržaja Pravila u odnosu na:
- promjenu tvrtke Društva i imena fondova kojima Društvo upravlja;
- grafički prikaz organizacijske strukture Društva (organigram); 
4. usvaja se Informativni prospekt Društva za uslugu upravljanje portfeljem u odnosu na
promjenu tvrtke Društva.