Odobrena tri nova fonda

Obavještavamo vas da je dana 14. rujna 2022.g. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) odobrila osnivanje i upravljanje tri nova UCITS fonda - Eurizon HR Active Defensive 3 fond, Eurizon HR Dollar Bond fond 3 i Eurizon HR Target 2027 III fond. 
Eurizon HR Active Defensive 3 fond 

Fond će, ulaganjem najvećeg dijela imovine u instrumente s kamatonosnim prihodom i fiksnim novčanim tokom kojima će se na kraju razdoblja ulaganja nastojati očuvati 100% početne vrijednosti ulaganja, te izlažući se manjim dijelom imovine Fonda dionicama i/ili drugim vrstama rizične imovine, nastojati ostvariti umjereni porast vrijednosti imovine, vodeći u svakom trenutku računa o likvidnosti i rizičnosti ulaganja te primjerenoj diversifikaciji.

Fond se klasificira u kategoriju ostali, pod-kategoriju fond sa štićenom glavnicom. Fond je denominiran u eurima (EUR), a minimalna početna vrijednost ulaganja je 500,00 EUR. Izdavanje udjela u Fondu moguće je samo u razdoblju početne ponude udjela.

Eurizon HR Dollar Bond fond 3

Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od tri (3) godine, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 5,74% - 5,90% (1,877% - 1,930% prosječni godišnji prinos) o dospijeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice Sjedinjenih Američkih Država te manjim dijelom u depozite.

Fond se klasificira u kategoriju ostali, pod-kategoriju fondovi s dospijećem. Fond je denominiran u američkim dolarima (USD), a minimalna početna vrijednost ulaganja je 100,00 USD. Izdavanje udjela u Fondu moguće je samo u razdoblju početne ponude udjela.

Eurizon HR Target 2027 III fond

Investicijski cilj Fonda je izlaganje obvezničkom tržištu na razdoblje od pet (5) godina, uz očuvanje početne vrijednosti ulaganja i ostvarivanje ciljanog prinosa u rasponu od 5,38% - 5,79% (1,041% - 1,119% prosječni godišnji prinos) o dospijeću Fonda. Cilj se nastoji postići ulaganjem primarno i pretežito u državne obveznice te manjim dijelom u depozite.

Fond se klasificira u kategoriju ostali, pod-kategoriju fondovi s dospijećem. Fond je denominiran u eurima (EUR), a minimalna početna vrijednost ulaganja je 100,00 EUR. Izdavanje udjela u Fondu moguće je samo u razdoblju početne ponude udjela.


Svi detalji o razdoblju upisa za svaki pojedini fond biti će objavljeni na internetskoj stranici Eurizon Asset Management Croatia.

Svaki ulagatelj je prije ulaganja dužan pročitati Prospekt i pravila fonda te Ključne podatke za ulagatelje, koji će biti objavljeni na internetskoj stranici Društva prije početka razdoblja upisa.