Nebitne izmjene Prospekata i obveznog sadržaja Pravila fondova pod upravljanjem Društva

Sukladno uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od dana 1. siječnja 2023. godine odnosno stupanja na snagu Uredbe o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) usklađena je predugovorna dokumentacija (Prospekti i pravila te Ključni podaci (informacije) za ulagatelje) fondova pod upravljanjem Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. 
Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) je usvojilo nebitne izmjene Prospekata i obveznog sadržaja Pravila fondova pod upravljanjem Društva (dalje u tkestu: Fondovi) sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/2016, 126/2019, 110/2021, 76/2022; dalje u tekstu: Zakon) i članku 4. Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene Prospekta i pravila UCITS fonda (NN 3/17 i 41/17; dalje u tekstu: Pravilnik), odnosno Ključne podatke (informacije) za ulagatelje sukladno članku 203. i 203.a. Zakona Fondova. 
 
Društvo je uskladilo Prospekte i pravila fondova pod upravljanjem sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022, 88/2022; dalje u tekstu: ZoE) te isti stupaju na snagu od dana 1. siječnja 2023. godine kao i zahtjevima za dokumente s ključnim informacijama propisanima Uredbom (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1286/2014), a sve sukladno članku 203.a Zakona.
 
Nebitne izmjene Prospekata Fondova su kako slijedi:
  • datum ažuriranja Prospekta;
  • preporučena razdoblja ulaganja sukladno novim preporučenim razdobljima ulaganja radi usklađenja predugovorne dokumentacije, tj. Prospekata i pravila sa novom PRIIP regulativom kao i sam naziv predmetnog dokumenta Ključnim podacima za ulagatelje; dalje u tekstu: KID umjesto dosadašnjem KIID) koji stupaju na snagu dana 1.1 siječnja 2023. godine.;
  • usklađenje sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022, 88/2022; dalje u tekstu: ZoE) - Od dana 1. siječnja 2023. godine promjena valute svih Fondova koji su denominirani u kunama i svih iznosa koji su u kunskim, a i ostalim fondovima zaključno s danom 31. prosinca 2022. godine bili izraženi u kunama – iz HRK izražavaju se u valuti EUR – sukladno uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske te popratnim pravilima konverzije;
  • popis otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom pod upravljanjem Društva.
 
Izmjene obveznog sadržaja Pravila su kako slijedi:
  • članak 17. Pravila određenih fondova pod upravljanjem Društva - Grafički prikaz aktualne organizacijske strukture (organigram) Društva.
 
Ostale izmjene Pravila:
  • promjena valute iz HRK u EUR;
  • datum važenja Pravila.
 
Društvo je također uskladilo Ključne (podatke) informacije za ulagatelje prema PRIIP KID sukladno članku 203.a Zakona, Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017/653 оd 8. ožujka 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) kojom se uvodi se novi standardizirani dokument s ključnim informacijama kako bi se malim ulagateljima omogućilo bolje razumijevanje upakiranih investicijskih proizvoda za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) i usporedba tih proizvoda te sukladno tome ažuriralo Prospekte i pravila UCITS fondova.
 
Društvo poziva sve ulagatelje da se upoznaju s ažuriranim verzijama gore navedenih dokumenata te stoji na raspolaganju za sva potrebna pojašnjenja odnosno upite.
 
Eurizon Asset Management Croatia d.o.o.