Usklađenje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. ažurirao je prospekte za fondove pod upravljanjem
Sukladno članku 194. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 44/16, 126/19 i 110/21), a u svrhu usklađenja s Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom te promjenom u sastavu Nadzornog odbora Društvo je ažuriralo prospekte za fondove pod upravljanjem u dijelu nebitnih promjena kako slijedi:

DIO I. Podaci o Fondu
 • točka 1. Glavne karakteristike Fonda unifikacije radi u tablicu je umetnut investicijski cilj onako kako je naveden u članku 3.1. prospekta Investicijski cilj Fonda gdje je bilo potrebno;
 • točka 3.2. Strategija ulaganja Fonda ažurirana je izloženost prema vrsti izdavatelja na način da su pojašnjeni municipalni izdavatelji u smislu da se radi o izdavateljima jedinica lokalne i regionalne samouprave;
 • točka 3.3. Vrste imovine u koje je Fondu dopušteno ulaganje i ograničenja ulaganja preciznije je definiran depozit kao financijski instrument tamo gdje je bilo potrebno, te su dodatno pojašnjena prekoračenja ograničenja ulaganja na način da su dopunjena sljedećim tekstom: Ako su prekoračenja ograničenja ulaganja propisana Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona i/ili prospektom Fonda posljedica okolnosti na koje Društvo nije moglo utjecati, promjene strategije ulaganja Fonda ili kada Društvo za račun Fonda ostvaruje prava prvenstva upisa ili prava upisa koja proizlaze iz prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca koji čine dio imovine Fonda, Društvo je dužno uskladiti ulaganja UCITS fonda u roku od tri (3) mjeseca od dana nastanka prekoračenja ulaganja i poduzimati transakcije prodaje i/ili kupnje ponajprije u svrhu usklađenja ulaganja imovine Fonda, pri čemu mora uzimati u obzir interese imatelja udjela, nastojeći pri tome eventualni gubitak svesti na najmanju moguću mjeru; 
 • točkama 4.2.10. Rizik ulaganja u Fond i 4.2.11. Rizik održivosti zamijenjena su mjesta te sada glase: 4.2.10. Rizik održivosti i 4.2.11. Rizik ulaganja u Fond; 
 • točka 10.3. Otkup udjela ažuriran je rok za isplatu ulagatelja sa 7 dana na 5 radnih dana;
 • točka 12. Prava iz udjela dopunjena je tekstom kojim je skrenuta pažnja ulagateljima u slučaju podnošenja Zahtjeva za izdavanje udjela (sklapanja ugovora) na daljinu da nemaju pravo na jednostrani raskid predmetnog ugovora u roku od 14 dana sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22); 
 • točka 13. Likvidacija Fonda ažurirana je na način da se ulagatelja upućuje na članke 9. i 10. Pravila Fonda u kojima je opisan postupak likvidacije. Ostalo je izbrisano iz točke 13; 
 • točka 16. Revizorsko društvo i drugi pružatelji usluga fondu ažurirana je tvrtka društva investicijskog savjetnika na način da su dodana imena članova Upravnog odbora gdje je primjenjivo; 
 • točka 18. Datum izdavanja prospekta ažuriran je datum objave i primjene prospekta.
Dio II. Podaci o Društvu
 • točka 3. Životopisi članova Nadzornog odbora Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. ažuriran je sastav Nadzornog odbora obzirom na istek mandata članova dana 19. travnja 2022. godine te početak mandata novoizabranih članova, kao i životopisi istih;
 • točka 5. Politika primitaka izvršena je manja korekcija drugog odlomka radi boljeg razumijevanja. 
Dio IV. Pravila Fonda
 • članak 45. Postupak naknade štete korigirana je rečenica za izradu plana naknade štete u svrhu jasnijeg razumijevanja, ali bez promjene suštine i/ili sadržaja; 
 • članak 51. ažuriran je datum objave i početka primjene pravila gdje je primjenjivo.

Ažurirane prospekte možete pronaći na našim mrežnim stranicama: prospekti i pravila fondova pod upravljanjem